1894 Knabe Grand Exotic Burl Wood

500,000,000

Đây thực sự là chiếc đàn rất tượng, Knabe Exotic Grand được sản xuất tại Metropolit – Mỹ, chiếc Burl Wood trên là sản phẩm chuyên dụng sử dụng trong nhà hát và thính phòng.
Serial #:68668 Height: 6‘1″
Veneer:Burl Wood Style:Victorian